กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
 
ว 4775 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค ปี 2562  [ 18 ต.ค. 2561 ]     
การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
ว 4747 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
ว528 ขอความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
โครงการความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
ว 4749 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการมือถือเก่าไปฯ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
ว4748 ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐฯ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน เเละอาหารกลางวันของ อปท. [ 17 ต.ค. 2561 ]     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 1 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค 61 [ 16 ต.ค. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีการศึกษา 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความในหัวข้อ จิตอาสากับหน้าที่ฝ่ายปกครอง [ 12 ต.ค. 2561 ]   
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 [ 12 ต.ค. 2561 ]   
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. [ 12 ต.ค. 2561 ]   
ขอเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ [ 12 ต.ค. 2561 ]   
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ [ 12 ต.ค. 2561 ]   
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/15377-15399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว3303  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14835-14910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15003-15078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14927-15002 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3306  [ 17 ต.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ฯ กศ. มท 0816.3/ว3297  [ 17 ต.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว3287  [ 17 ต.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส) กศ. มท 0816.3/ว3296  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15372-15376 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ สน.คท. มท 0808.2/15368-15371 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/14759-14834 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/14683-14758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา สน.คท. มท 0808.2/14623-14682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/15321-15367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
เว็บไซต์ อบต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 64  ตอบ 0  
 
 
 
   
 
อบต.ชอนไพร ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.ชอนไพร ขอขอบคุณกองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้สนับสนุนกำลังพลดำเ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
อบต.ฝายนาแซง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ซับพุทรา ขั้นตอนการขอรับบริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไขว่ ประกาส อบต.หนองไขว่ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไขว่ ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ชอนไพร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 14.40 น.ได้เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง และลมแรงบริ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร ประชุมการบริหารจัดการขยะในตำบลชอนไพร [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.นายม ประชุม อสม.ขับเคลื่อนกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.นาเกาะ ผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุข สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม สารพันยะ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บ่อรัง การเข้าพิธีรับมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยโครงการ มือถือเก่าไป ชีว [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.นาเกาะ เจ้าหน้าที่ อบต.นาเกาะร่วมกับ Care giver ตำบลนาเกาะลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่ทีภาวะพึ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.หลักด่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้ายดง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมิน [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ท้ายดง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 

เครื่องเบญจรงค์

ศพด.อบต.ศรีเทพ (หลังใหม่)
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 พ.ค. 2561