HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Intergrity and Transparency Assessment (EIT)   12 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)   12 พ.ย. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561    31 ต.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ    31 ต.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน   31 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   31 ต.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ   31 ต.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น    31 ต.ค. 2561 19
โอนย้าย/รับสมัคร   อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลโอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน    30 เม.ย. 2561 42
  (1)     2