หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเทพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 พ.ค. 2561
 
 
 
 
ตำบลศรีเทพเดิมเป็นท้องที่ขึ้นอยู่กับอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอศรีเทพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2513 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2519 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลศรีเทพ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
 
 
ตำบลศรีเทพเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอศรีเทพ ที่ตั้ง และอาณาเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อำเภอศรีเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 15 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณเส้นรุ้งที่ (ละติจูด) 15.46 เส้นแวงที่ (ลองติจูด) 101.19 มีเนื้อที่ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตร หรือ 105,000 ไร่
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาสนุ่น
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคลองกระจัง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองย่างทอย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสระกรวด และ ตำบลโคกสะอาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปมีลักษณะที่ราบ พื้นที่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นที่ราบสูง ในฤดูฝนน้ำจะไหลบ่ามาอย่างรวดเร็ว ส่วนในฤดูแล้งแม่น้ำ จะแห้งขาดเป็นช่วงๆ ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ มีแม่น้ำป่าสัก ไหลผ่านตอนใต้จากทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร บางพื้นที่ประสบภัย
ธรรมชาติน้ำท่วม เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ติดกับแม่น้ำป่าสัก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนเกือบทุกปี ทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก
 
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า
  “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนาน ประมาณ 1–2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,179 มิลลิเมตร (ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 16 องศา
 
 
         

การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ดังนี้
 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ทั้งหมด
 
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 15 ของจำนวนประชากร ทั้งหมด
 
อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากร ทั้งหมด
 
อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากร ทั้งหมด
 
อาชีพรับราชการ ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากร ทั้งหมด

การปศุศัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร แพะ เป็นต้น
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 10,715 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 5,304 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50

หญิง จำนวน 5,411 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,683 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 49.13 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   นาตะกรุด 202 228 430 185  
2   นาตะกรุด 482 509 991 381
  3   นาตะกรุด 337 320 657 249  
4   โคกสะแกลาด 482 463 945 252
  5   ศรีเทพน้อย 444 450 894 299  
6   บึงนาจาน 418 429 847 259
  7   ท่าไม้ทอง 237 245 482 153  
8   เกาะลำโพง 343 348 691 249
  9   แควป่าสัก 293 286 579 388  
10   ท่าเลียง 191 175 366 101
  11   สระปรือ 207 201 408 116  
12   รักไทย 287 303 590 191
  13   หลักเมือง 584 297 1,181 354  
14   คลองมะกอก 296 323 619 160
  15   นาตะกรุดพัฒนา 243 275 518 186  
16   บึงนาจาน 258 259 517 160
    รวม 5,304 5,411 10,715 3,683
 
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย