หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีเทพ
"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รักษาประเพณีวัฒนธรรม     งามล้ำอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
เครื่องเบญจรงค์
การจัดงานประเพณีบวงสรวง
เจ้าพ่อศรีเทพ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
1
2
3
 
 
 
 
 
ที่ พช 0023.3/ว 435 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี ว 435  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พช0023.6/ว 3114 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พช 0023.3/ว 3116 การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 434 โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองในหัวข้อ ความรับผิดชอบ ว 434  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 431 การเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พช0023.3/ว3086 การดำเนินตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3087 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ว 3087  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 3084 การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พช0023.6/ว 3069 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 429 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสฯ ว 429  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 430 การสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกกรณีพิเศษ ว430  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3075 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายเเละการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนเเละท้องถิ่นฯ ว 3075  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3076 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 428 แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ 2566 และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 3065 โครงการฝึกอบรม หลักเกณฑ์ราคากลาง การร่างขอบเขตของงานน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานการงานก่อสร้าง ประจำปี 2566  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 3067 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 426 ขอเเจ้งหนังสือ เรื่อง โครงการวิจัยเเละพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มเด็กเเละ เยาวชน ตั้งเเต่ปี งบประมาณ 2565-2566  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 425 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 3054 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 3053 ขอเชิญประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายเงินย้อนหลังให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินค่าอาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ปีการศึกษา 2563 - 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 246  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (16 ก.ค. 2563)    อ่าน 1175  ตอบ 2  
 
 
 
   
 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งร่วมขบวนจิตอาสาเดินรณรงค์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกอำเภอวังโป่ง [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านโคก ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เรื่องก [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำร้อน ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ (ด้านอาหาร/ขนมไทย) [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ช้างตะลูด โครงการพัฒนาและฟื้นฟู การใช้โปรแกรม Care Giver 4.0 ประจำปี 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไขว่ ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังท่าดี จิตอาสาทำความสะอาดสำนักงานและสองข้างทาง [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 102 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.วังโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองวังโป่ง หม [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองแจง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่1 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ช้างตะลูด วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำร้อน ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลน้ำร้อน [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.นายม โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2565 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางสาว มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หินฮาว การประกาศกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
เครื่องเบญจรงค์
ศพด.อบต.ศรีเทพ (หลังใหม่)
 
 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภค
น้ำเพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือแจ้งซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
แบบคำร้องขอตัด/แต่งกิ่งต้นไม้ ต้นไม้โค่นล้มในที่สาธารณะ คำร้องขอใช้สถานที่ / ห้องประชุม
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 พ.ค. 2561
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-2416
 
 
 
 
 
 

facebook
อบต.ศรีเทพ

facebook
อบต.ศรีเทพ
อบต.ศรีเทพ