หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
คู่มือการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2