หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม ในพื้นที่ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 65 เป้าหมาย คือ ต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย
 
ทางหลวงแผ่นดิน
   
หมายเลข 2211 สายตำบลศรีเทพ–อำเภอศรีเทพ
   
หมายเลข 2244 สายตำบลศรีเทพ–อำเภอวิเชียรบุรี
   
หมายเลข 2275 สายตำบลศรีเทพ–บ้านหนองบัวเริง (ตำบลหนองย่างทอย)
   
หมายเลข 2275 สายตำบลศรีเทพ–บ้านมอดินแดง (ตำบลคลองกระจัง)
 
สะพาน จำนวน 5 แห่ง
 
ถนน
   
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 4 สาย      
     
สภาพถนน คอนกรีต            
     
สภาพถนน ลาดยาง จำนวน 4 สาย ระยะทาง 30.5 กิโลเมตร
     
สภาพถนน ลูกรัง            
   
ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ จำนวน 4 สาย      
     
สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 95 สาย ระยะทาง 29.649 กิโลเมตร
     
สภาพถนน ลาดยาง จำนวน 4 สาย ระยะทาง 10.08 กิโลเมตร
     
สภาพถนน ลูกรัง จำนวน 55 สาย ระยะทาง 86.634 กิโลเมตร
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วย จำนวน 24 แห่ง

บึง,หนองน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ลำคลอง จำนวน 20 แห่ง

แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง

คูเมืองโบราณ จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระน้ำ จำนวน 26 แห่ง

ฝาย จำนวน 8 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 10 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง

ประปา จำนวน 10 แห่ง
 
 
ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ 75 % ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอ กับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-482-5640