หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเทพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลศรีเทพ มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98
 
วัด จำนวน 12 แห่ง
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนา จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ
 
 
 
จากการสำรวจข้อมูล พื้นฐานพบว่าประชากรอายุ 15–60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6–14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับโรงเรียนใหญ่ๆได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ใหักับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
   
โรงเรียนบ้านนาตะกุด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3  
   
โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4  
   
โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5  
   
โรงเรียนบ้านบึงนาจาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 16  
   
โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7  
 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
   
โรงเรียนเมืองศรีเทพ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2  
 
โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
   
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5  
 
ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
   
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศรีเทพ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2,15  
 
 
       

ประเพณีและงานประจำปี
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
 
ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 )
 
ประเพณีเลี้ยงอีตาเจ้าบ้าน ประมาณเดือน
 
ประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน
   
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
   
ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
   
ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
   
ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
   
วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน  
   
การทำยาสมุนไพร  
 
ภาษาถิ่น
   
ส่วนมากร้อยละ 85 % พูดภาษาไทยกลาง  
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
   
ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน - ศิลปประดิษฐ์  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-2416