หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
จ.อ.ชำเลือง ศรีวิไล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
โทร : 086-192-2512
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ณิชาพร วรรณแต่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-264-9632
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางจุฑามาศ ไชยปลื้ม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 061-496-5636
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม