หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ.ส.อ.ธรรมนูญ เนียมหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
โทร : 089-640-9007
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ.อ.ชำเลือง ศรีวิไล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-192-2512


นางมาลัย กองหนู
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.ณิชาพร วรรณแต่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจุฑามาศ ไชยปลื้ม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายษมเจษฎ์ ตะกรุดเดิม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม