หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


จ.ส.อ.ธรรมนูญ เนียมหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
โทร : 089-640-9007


จ.อ.ชำเลือง ศรีวิไล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
โทร : 086-192-2512
 
สำนักปลัด
 


นางมาลัย กองหนู
หัวหน้าสำนักปลัด


ส.อ.หญิงเถาวัลย์ บัวแก้ว
นักทรัพยากรบุคล


นายภูมิพลัง ต่ายจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


น.ส.สุนิสา ตะกรุดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสุภาวดี สอนสาย
นักประชาสัมพันธ์


นางวิภาวรรณ ถาปันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวุฒิ โตมะนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-640-9007