หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเทพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

สนับสนุน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา โทรศัพท์ ศาลาเอนกประสงค์ และการจราจร
 
 
 

การประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน

การเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

พัฒนาด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล
 
 
 

พัฒนาด้านการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

ด้านศาสนา ประเพณี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานรัฐพิธี

การกีฬา นันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้าน
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การพัฒนาองค์กร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร ในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หมู่บ้าน และป้องกัน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทันสมัยและเพียงพอ
 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้
 
พัฒนาการศึกษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-2416