หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

สนับสนุน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา โทรศัพท์ ศาลาเอนกประสงค์ และการจราจร
 
 
 

การประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน

การเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

พัฒนาด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล
 
 
 

พัฒนาด้านการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

ด้านศาสนา ประเพณี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานรัฐพิธี

การกีฬา นันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้าน
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การพัฒนาองค์กร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร ในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หมู่บ้าน และป้องกัน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทันสมัยและเพียงพอ
 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้
 
พัฒนาการศึกษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-2416