หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง นั้นมีจำนวนมาก ทำให้หม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าจากการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ได้ทั้งหมดจึงไม่สามารถติดตั้งได้ทุกจุด ได้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีความต้องการได้
  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้ เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้กับหมู่บ้าน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
 

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 3,683 หลังคาเรือน
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 502 จุด
 
 
         
โทรศัพท์

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 20 หมายเลข

จำนวนชุมสายโทรศัพท์ (จำนวน 1 ชุมสาย) จำนวน 250 เลขหมาย

หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 แห่ง ให้บริการเวลา 08.30–16.00 น. ในวันจันทร์–เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
 
 
 
การประปา องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถ่ายโอนการดำเนินการกิจการประปาให้กับหมู่บ้าน ในพื้นที่บริหารเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ เรื่อง น้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่า เกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันยังไม่
  ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ สามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปา ให้หมู่บ้านได้ การแก้ปัญหาคือการพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้าง โรงสูบจ่ายสารเคมี และเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปี เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณ และความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
 

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 3,646 หลังคาเรือน

จำนวนประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง (ม.2,4,5,7,9,10,11,12,13)

ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 500 – 600 ลบ.ม./วัน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
 
แม่น้ำป่าสัก
 
สระน้ำ (แหล่งน้ำผิวดิน)
 
 
         
การพาณิชย์

ธนาคาร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน 31 แห่ง

บริษัท จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มหยอดเหรียญ) จำนวน 4 แห่ง

ร้านค้าต่างๆ จำนวน 125 แห่ง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-640-9007